Col·legi Verge de les Neus Centre privat concertat per la Generalitat mapa del web
Verge de les Neus

trets d'identitat
Els objectius que expressen els nostres signes d'identitat són els següents:
 • Fomentar l'educació de l'alumnat en la llibertat i la solidaritat, la convivència democràtica i el respecte als drets humans fonamentals per a aconseguir formar ciutadans responsables.
 • Respectar el pluralisme ideològic i la diversitat.
 • Potenciar un règim de coeducació on no existeixi discriminació per raons de sexe.
 • Treballar en un ambient on prevalgui el clima d'amistat i cooperació enfront de la competitivitat.
 • Afavorir les relacions entre el Centre i el seu entorn socio-cultural.
 • Formar per a la pau i el respecte a cultures diferents.
 • Potenciar un ensenyament i aprenentatge actius que desenvolupin la iniciativa, la creativitat i el pensament divergent.
 • Desenvolupar l'esperit crític que permeti l'alumnat analitzar la realitat, rebutjar aquells aspectes no desitjables i moure'l a participar en la seva transformació.
 • Fomentar la capacitat d'observació, d'anàlisi i d'investigació.
 • Aconseguir la integració de les persones en el seu entorn immediat a través del coneixement del medi físic, context històric, cultural i lingüístic, tot potenciant la comprensió de les altres realitats més àmplies.
 • Orientar per afavorir les opcions personals.
 • Vetllar per la salut física i psíquica de l'alumne tenint en compte el seu equilibri emocional i el coneixement i valoració de sí mateix.
 • Educar en el respecte i defensa del medi ambient.
confessionalitat

L'Escola es manifesta aconfessional i respectuosa amb totes les creences.

Intenta donar als nens les informacions, tant objectivament com es pugui, perquè progressivament es formi els propis criteris, i analitzant la realitat, pugui prendre decisions responsables.

Immersa com està en un context cultural concret, l'Escola celebra les Festes tradicionals: Castanyada, Nadal, Carnestoltes...

L'Escola ensenya història de les cultures i de les creences.

col·laboració escola pares

Els pares que ja han recorregut un llarg camí en la formació dels fills, donant-los estabilitat afectiva, adquisició d'hàbits, progrés en el llenguatge, exercitació en normes higièniques i socials i en el foment de l'autonomia, no han de deixar de fer-ho dipositant la responsabilitat d'aquesta difícil tasca en l'escola.

Amb l'inici de l'escolaritat, ha d'obrir-se una llarga etapa d'estreta col·laboració família/escola, perquè les possibilitats cognitives i de raonament en l'etapa infantil estan lligades a l'entorn immediat, a la imitació de models, a la pràctica d'activitats i rutines ordenades i no contradictòries.

El centre insisteix en que la coherència entres els pares i l'escola és l'única forma d'aconseguir una educació sòlida en aquests primers anys.

Les famílies han de conèixer la programació i en quins objectius i continguts estan fonamentats les activitats, ja siguin escolars com extraescolars. Així mateix, han de conèixer el Projecte Educatiu del Centre i els valors que es defensen en ell.

La col·laboració consisteix. doncs, en conèixer la planificació del curs, recolzar-la en els seus continguts i valoració, comunicar les pròpies inquietuds i preocupacions referents als fills, assistir a les presentacions del curs, entrevistes, xerrades, reunions, així com realitzar una lectura atenta de circulars, informes i notes específiques que es vagin produint al llarg del curs.

projecte lingüístic

El català és la llengua vehicular i d'aprenentatge al nostre centre, així com en les relacions entre els diferents estaments de la comunitat escolar.

El castellà s'incorpora al currículum obligatori dels nostres alumnes a partir de 1er de Primària.

L'anglès és l'idioma estranger que s'ensenya en primer lloc al nostre centre des de P-3.

El segon idioma estranger, el francès, s'incorpora al currículum variable de la Secundària Obligatòria.

mnu_lat_01
Verge de les Neus
Pixel
© 2008 COL·LEGI VERGE DE LES NEUS - Rambla del Fondo, 50 - 08922 Santa Coloma de Gramenet - Tel. 93 392 36 51 - Fax 93 468 40 12 - colverne@cvneus.cat